Omschrijving en doelstellingenn

Omschrijving en doelstellingenn

Omschrijving

Al jaren staat zwerfafval in de top tien van grootste ergernissen. Blikjes, flesjes, folders en sigarettenpeuken zijn een doorn in het oog van veel Nederlanders. in totaal wordt ieder jaar maar liefst honderd miljoen kilo zwerfafval geproduceerd. Daarnaast leidt verkeerd aanbiedgedrag bij de afvalinzameling en afvaldumpingen in het  buitengebied tot "ongewenste zooi".

De hoeveelheid zwerfafval is in de afgelopen jaren met name door de hoeveelheid wegwerpverpakkingen en  ander consumptiegedrag aanmerkelijk toegenomen. Mensen eten en drinken steeds vaker onderweg en laten over het algemeen hun afval achter in een prullenbak of nemen het mee naar huis. Ook zijn er mensen die het afval dumpen op plaatsen waar het niet hoort: op straat, in de berm, in het bos of op het strand en de gemeente dan wel andere gebiedsbeheerders zoal natuurorganisaties of waterschappen worden daarop aangekeken.

Gemeenten doen zelf al veel aan de bestrijding van zwerfafval, maar vaak ontbreekt het aan voldoende capaciteit en middelen. Omdat ook de Rijksoverheid inmiddels de omvang van het probleem onderkent, biedt zij gemeenten (financiële) ondersteuning voor de aanpak van zwerfafval. Middels het ‘Impulsprogramma Zwerfafval' ondersteunen het ministerie van VROM, Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en VNO-NCW Nederlandse gemeenten in de optimalisering van hun zwerfafvalaanpak. Vanaf 2007 kunnen gemeenten gebruikmaken van de financiële steun die het Impulsprogramma Zwerfafval biedt voor het uitvoeren van zwerfafvalprojecten.

Zwerfafval in de Gooi en Vechtstreek gezamenlijk oppakken!

De portefeuillehouders van de negen gemeenten in de Gooi en Vechtstreek (Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden, Naarden, Weesp en Wijdemeren) hebben in het Portefeuillehoudersoverleg van 2 april 2008 besloten zwerfafval gezamenlijk op te pakken. De intentie is om  zwerfafval en hieraan gerelateerde thema's, zoals bijgeplaatst afval en afvaldumpingen, met een drie jaar durend programma luid en duidelijk op de kaart te zetten in de regio. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling om een gewestelijke organisatie in het leven te roepen die alle aan zwerfafval gerelateerde zaken naar zich toetrekt. Daarnaast vallen de reinigingstaken op straat buiten de scope van dit project. De regie in de zwerfafvalaanpak alsmede de reinigingstaken en de financiering hiervan blijven bij de gemeenten zelf liggen.

 

Doelstelling en boodschap

Doel van de aanpak is de burgers in de regio Gooi-en Vechtstreek meer bewust te maken van een schone openbare ruimte en ze duidelijk te maken dat zwerfafval en andere schoonthema's, zoals bijgeplaatst afval en afvaldumping hierin niet passen, met andere woorden er moet een gedragsverandering bij burgers plaatsvinden. Het uiteindelijk beoogde effect van de aanpak is een daadwerkelijk betere ‘schoonbeleving' van de inwoners van de Gooi en Vechtstreek.

Belangrijke subdoelen zijn kennisuitwisseling en samenwerking. Veel partijen hebben met dezelfde problematiek te maken. Kennis en ervaringen hierover kunnen worden gedeeld en een basis vormen voor verdere samenwerking in projecten.

Het idee is om één centrale boodschap te kiezen die voor de verschillende gemeenten en andere beheerders dient als kapstok voor en rode draad bij de uit te voeren projecten en eveneens voor het publiek herkenbaar is: Schoon Gooi en Vecht.

print